• Пон – Пет: 9:00 – 17:00
 • +359 876 3005 35
 • ibbcconsult@gmail.com
 • Количествена сметка

  Въпрос: За какво ни е необходима количествена сметка за строително-монтажните работи (СМР)?
  Количествената сметка е онази основна база данни, върху която се стъпват другите части на сметната документация, свързана със строителството или ремонта. Затова е изключително важно тя да бъде съставена отговорно и от специалисти, които са отлично запознати с технологията на строителството.
  Количествената сметка определя всички видове строително-монтажни работи, като ги характеризира по категории и по обем (количество). Строително-монтажните работи (СМР) се състоят от отделни операции и в много случаи има т.нар. скрити дейности, известни само на специалистите и изпълнителите, това е важно, както за формиране на цената на определен вид СМР, така и за проследяване и контролиране на технологията, и качеството на изпълнението ѝ.
  Добре изготвената подробна количествена сметка позволява пълен лесно изпълним контрол на обема на строително-монтажните работи.
  На основата на количествената сметка се изготвя количествено-стойностна сметка, която е дава пълна представа за необходимите средства за строителството или ремонта.
  На база на количествената сметка се съставя спецификация на необходимите материали. Тя ще помогне при закупуването им и при контрола по влагането им.
  Друг основен елемент от сметната документация, който се съставя след изготвяне на количествената сметка е календарен план за изпълнение. Той ще ни даде представа за времетраенето на СМР.